اطلاع رساني ديدار مردمي مدير كل ثبت احوال فارس

Mehdi Dehghani

1396-11-17

 بمنظور پاسخگوئی به سوالات و مسائل شهروندان محترم در خصوص خدمات ثبت احوال ، مدیرکل ثبت احوال استان فارس بهمراه معاونين روز چهارشنبه مورخ 96/11/18از ساعت 9  لغایت 12 در محل اداره ثبت احوال شيراز حضورخواهند یافت . شهروندان عزیز می توانند با حضور به پيگيري مسائل و مشكلات خود بپردازند.