برگزاری جلسه كارگروه اهداف راهبردي ثبت احوال استان فارس

Mehdi Dehghani

1396-10-23


جلسه اهداف راهبردي ثبت احوال فارس به ریاست عليرضا انصاري مدیرکل محترم استان و با حضورمعاونین،رئيس ادراه حراست و رئيس اداره منابع انساني و پشتيباني با محوریت بررسی فعالیتها و برنامه های راهبردی سازمان ثبت احوال در سال جاری در محل اداره کل برگزار گردید .

مدیر کل ثبت احوال فارس در این جلسه ضمن پرداختن به اهداف سازمان ثبت احوال و سفارش و تاکید به تلاش بیشتر برای تحقق اهداف و امور مدنظر سازمان، در رابطه با فعالیت‌ها و برنامه های سال جاری مواردی را مطرح نمودند و با اشاره به طرح تحرك (اهداف راهبردي)كه توسط سازمان  بصورت دقيق  مورد ارزيابي قرار مي گيرد، اظهار داشتند كه با توجه به رقابتي بودن  بين ادارات كل و ارزيابي كيفي توسط سازمان ، انجام دقیق و کامل وظایف و برنامه های تعیین شده را جهت تحقق اهداف ضروری دانسته و انجام صحیح فعالیت های پایش را مستلزم پیگیری ویژه مسئولین هر حوزه را عنوان کردند .

وی همچنین به برنامه ریزی مدون و تهیه گزارشات جامع و کامل قبل و بعد از انجام فعالیتها و برنامه ها جهت ارائه مستندات به سازمان تاکید نمود.

در ادامه جلسه جناب آقاي نجيبي رئيس اداره منابع انساني و پشتيباني به مشروح مصوبات جلسه قبل پرداختند و معاونين به گزارش برنامه هاي انجام شده و در حال اجراي حوزه خود پرداختند .