بازديد مدير كل ثبت احوال استان فارس از اداره ثبت احوال بخش اشكنان

Mehdi Dehghani

1396-9-30


مدير كل ثبت احوال استان فارس بهمراه معاون توسعه مديريت و پشتيباني و رئيس اداره حراست از اداره ثبت احوال بخش اشكنان بازديد نمودند .

آقای عليرضا انصاري مدیرکل ثبت احوال استان فارس بهمراه معاون توسعه مديريت و پشتيباني و رئيس اداره حراست از اداره ثبت احوال بخش اشكنان بازديد نموده و با رئیس و کارکنان اين اداره دیدار و گفتگو نمودند. ایشان با توجه به فراخوان دریافت کارت هوشمند ملی و اتمام اعتبار کارتهای ملی قدیم تا پایان سال جاری ،تلاش و همت مضاعف کلیه کارکنان این اداره را خواستار شدند و   دستیابی به عملکرد بیشتر برای رسیدن به اهداف سازمانی از پیش تعیین شده توسط سازمان ثبت احوال کشور را  تاکید نمودند.