بازدید مدیرکل به همراه معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی و رئیس اداره حراست از شهرستان هاي ممسني و رستم

Mehdi Dehghani

1396-9-9


عليرضا انصاري درسفر به شهرستان هاي ممسني و رستم باحضور در ادارات ثبت احوال اين شهرستان ها از اين ادارات بازديد كرد. مديركل ثبت احوال دراين بازديد با تأكيد بر اجرای قوانین ،دقت و نظم در انجام امور،آن را زيربنا و اساس موفقيت طرح ها و برنامه هاي مهم خواند . عليرضا انصاري اجراي مطلوب و به موقع طرح صدور كارت هوشمند ملي را مهمترين اولويت  ثبت احوال استان خواند و اضافه كرد براي اجراي موفق و مطلوب اين طرح مهم در سطح استان احراز هویت اشخاص در برنامه طرح کارت هوشمند ملی ، تلاش و همت مضاعف همه همكاران مهمترين عامل است كه بايد به آن اهتمام ويژه داشته باشيم وي در پايان با همكاران اين اداره درفضايي صميمانه به گفتگو پرداخت  و تسريع در ارائه خدمات به شهروندان را ضروري دانست و در ادامه همكاران نقطه نظرات و پبشنهادات خود را مطرح نمودند.