گزارش تصويري برگزاري كارگاه آموزشي كنترل و پيشگيري از ديابت و انجام آزمايشات غربالگري قندو چربي در اداره كل ثبت احوال فارس

Mehdi Dehghani

1396-8-3