تشكيل جلسه كار گروه توسعه مدیریت

Mehdi Dehghani

1396-7-25


جلسه کار گروه توسعه مدیریت ثبت احوال فارس با حضور جناب آقاي عليرضا انصاري مدير كل محترم ثبت احوال استان و  آقاي شهسواري نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد. در ابتدای جلسه جناب آقاي عليرضا انصاري مدیرکل ثبت احوال فارس به اهمیت شاخص های ارزيابي عملكرد اعم از عمومی و اختصاصی پرداختند. در ادامه  جلسه موارد ارزیابی عملکرد سال گذشته ثبت احوال فارس مورد بررسی قرار گرفت  و سپس نسبت به آسیب شناسی برنامه ها ،تحلیل و بررسی عملکرد برنامه های ارزیابی عملکرد و تشریح امتیازات کسب شده بحث و بررسی بعمل آمد .