تشكيل جلسه كارگروه نظام پيشنهادات اداره کل ثبت احوال استان فارس

Mehdi Dehghani

1396-7-16


جلسه كارگروه نظام پیشنهادات در اداره کل ثبت احوال استان برگزار گردید.

 آقای عليرضا انصاري مدير كل محترم ثبت احوال فارس در جلسه كارگروه نظام پیشنهادات که با حضور معاونین و اعضاء جلسه و دبير نظام پیشنهادات استان برگزار گردید ضمن بیان اینکه از پیشنهادات سازنده استقبال می کنیم افزود از كاركناني كه پيشنهادات سازنده جهت پيشبرد اهداف سازمان ارائه مي دهند تقدير و تشكر بعمل خواهد آمد. در اين جلسه، به بررسي نتايج مصوبات جلسه قبل پرداخته شد و در ادامه اعضاي کارگروه،پيشنهادات رسيده از ادارات تابعه استان را مورد نقد و بررسي قرار دادند.