برگزاری جلسه كار گروه توسعه مدیریت ثبت احوال استان فارس

Mehdi Dehghani

1396-6-29


جلسه كارگروه توسعه مدیریت ثبت احوال استان فارس به ریاست مدیر کل در محل این اداره کل برگزار شد .

عليرضا انصاري مدير كل ثبت احوال فارس در ابتداي جلسه با بيان اينكه ارزيابي عملكرد دستگاه ها يكي از ضرورت هايي است كه بايد در نظام جمهوري اسلامي با دقت و نظارت كامل انجام شود  كه كارايي و عدم كارايي در دستگاه ها مشخص شود .ايشان اظهار داشتند كه ضرورت وجود ارزيابي عملكرد دستگا ه ها بعنوان يك اصل پذيرفته شده مي باشد.

در ادامه جلسه جناب آقاي ستارخان نماينده محترم سازمان برنامه و بودجه استان در خصوص ارزيابي عملكرد اداره كل ثبت احوال فارس و نحوه ارزشيابي و معيارهاي آن مطالبي بيان فرمودند و به بررسي اقدامات انجام شده در خصوص شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۵ پرداختند.