بازدید مدیرکل ثبت احوال فارس از اداره ثبت احوال شهرستان سپيدان و بخش بيضاء

Mehdi Dehghani

1396-6-15


عليرضا انصاري مديركل ثبت احوال استان فارس به اتفاق معاون توسعه مدیریت و رئیس اداره حراست از شهرستان سپيدان و بخش بيضاء ضمن بازديد از اين ادارات با همكاران و مراجعين ديدار كرد. در اين بازديدها مديركل ثبت احوال استان توجه و اهتمام ويژه به اجراي طرح كارت هوشمند ملي را در كنار انجام مطلوب ساير وظايف محوله را مورد تأكيد قرار داد و گفت " امروز اجراي طرح صدور كارت هوشمند ملي يك زيرساخت و زمينه براي كل مجموعه دولت در تحقق دولت الكترونيك مي باشد كه بايد تلاش كنيم در اجراي اين طرح عظيم و ملي سربلند باشيم." وي تسهيل و تسريع در ارائه مطلوب خدمات در كليه مجموعه هاي اداري كشور را محصول شيرين اجراي اين طرح دانست كه تبلور دولت الكترونيك خواهد بود. در پايان اين بازديد ها مديركل ثبت احوال استان ضمن ديدار مستقيم با مراجعين جهت تسهيل در ارائه خدمات قانوني به آنان دستورات لازم را صادر كرد./