بازديد مديركل باتفاق معاون توسعه مديريت و پشتيباني و رئيس اداره حراست از ادارات ثبت احوال شهرستانهاي مرودشت و پاسارگاد

Mehdi Dehghani

1396-4-25


در تاريخ96/4/20 جناب آقاي انصاري مدير كل محترم ثبت احوال فارس باتفاق آقايان صادقي معاون توسعه مديريت و پشتيباني و كارگر رئيس اداره حراست ثبت احوال از ادارات مرودشت و پاسارگارد بازديد بعمل آوردند كه در اين بازديد ضمن ديدار با همكاران گرامي يك نشست صميمي در محل دفتر رئيس اداره با كاركنان داشته و جناب آقاي انصاري مدير كل ثبت احوال فارس از تلاشها و زحمات كاركنان تقدير و تشكر ودر خصوص اهميت و جايگاه ثبت احوال و كسب مقام اول در برنامه اجرايي سازمان و تسهيل در ارائه خدمات به شهروندان مطالبي بيان فرمودند.

در ادامه مديركل ثبت احوال استان فارس با امام جمعه شهرستان پاسارگاد ديدار و گفتگو كرد. مديركل ثبت احوال استان فارس در اين ديدار با تأكيد بر اهميت ثبت وقايع حياتي و توليد وانتشار دقيق آمارها و اطلاعات جمعيتي به عنوان مادر واساس كليه آمارهاي كشور اذعان نمودند.