باحضور مديركل ثبت احوال فارس و مدير كل امور اقتصادي و دارائي فارس انجام شد ؛( معرفي ذيحساب جديد اداره كل ثبت احوال استان فارس)

Mehdi Dehghani

1396-4-11


جناب آقاي كاظمي به عنوان ذيحساب جديد اداره كل ثبت احوال استان فارس معرفي شد. طي مراسمي در اداره كل ثبت احوال استان فارس وبا حضور  بابك دائي مدير كل امور اقتصادي و دارائي فارس ، عليرضا انصاري مديركل ثبت احوال و معاونين دو مجموعــــــــه « علي اصغركاظمي »  به عنوان ذيحساب جديد اداره كل ثبت احوال استان منصوب واز خدمات « سيد داوود ميرسليماني » ذيحساب سابق اين اداره كل قدرداني شد.

در ابتداي اين مراسم مديركل ثبت احوال استان ضمن اشاره به مأموريت ها و وظايف اساسي مجموعه ثبت احوال در پيشبرد اهداف كلان كشور ‏‎ٌ بر نقش و جایگاه ثبت احوال به عنوان یک دستگاه حاکمیتی خدمت رسان تاكيد كردند.ايشان در سخنان خود به افتخار آفريني اداره كل ثبت احوال فارس در کسب رتبه اول کشوری ارزیابی برنامه های اجرائی ادارات کل ثبت احوال كشوردرسال 1395 و کسب رتبه دوم صدور كارت هوشمند ملي در سال 95 و نيز رتبه اول ثبت فوت مهلت قانونی و در رتبه دوم ثبت ولادت در سطح كشور اشاره نمودند.

ايشان تعامل و هماهنگي بامجموعه امورمالي اداره كل درعين رعايت دقيق قوانين و مقررات مالي را انتظار اداره كل ثبت احوال استان از ذيحساب جديد عنوان و ازخدمات ذيحساب سابق مجموعه تقديركرد. درادامه اين مراسم بابك دائي مدير كل امور اقتصادي و دارائي فارس باتبريك بمناسبت عيد سعيد فطر و موفقيتهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي درعرصه هاي مختلف اين توفيقات رانتيجه خودباوري ، استقامت ، و وحدت مردم ومسئولين خواند. وي باتقدير از كاركنان امورمالي اين اداره كل ، اين مجموعه را از منظم ترين و به روزترين مجموعه هاي مالي دربين دستگاههاي اجرايي استان برشمرد و خواستار تعامل و هماهنگي ذيحساب جديد با اين مجموعه دررعايت كامل و دقيق قوانين و مقررات مالي شد.

درپايان اين مراسم با اهداء لوح تقدير از خدمات « سيد داوود ميرسليماني » تقدير وحكم مسئوليت  « علي اصغر كاظمي » ذيحساب جديد اين اداره كل به وي اهداء گرديد.