کسب رتبه اول کشوری ثبت احوال استان فارس در ارزیابی برنامه های اجرائی ادارات کل ثبت احوال كشوردرسال 1395

Mehdi Dehghani

1396-4-3


عليرضا انصاري مدیر کل ثبت احوال فارس اعلام نمود : با توجه به اینکه در سال 1395 بر اساس سیاستهای ابلاغی سازمان متبوع ، تعداد 54 برنامه در قالب تعداد   128 فعالیت  برای این اداره کل در نظر گرفته شده بود پس از اجرای کامل برنامه ها  وبر اساس ارزیابی برنامه های اجرائی ادارات کل ثبت احوال درسال 1395 ،جایگاه اول کشوری به اداره کل ثبت احوال استان فارس اختصاص یافته است .

    ایشان ضمن تقدیر وتشکر از زحمات کلیه همکاران افزود: اداره کل ثبت احوال استان فارس در ارزیابی برنامه های اجرائی در رتبه اول کشوری قرار گرفته و در این خصوص مورد تقدیر وتشکر جناب آقای درخشان نیا رئیس محترم سازمان ثبت احوال کشور قرار گرفت. امید است در سال جاری با همت وتلاش مضاعف همکاران استان فارس اين جایگاه در سالهاي آتي حفظ گردد.